มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation ประจำปี พ.ศ. 2566
รัฐบาลแคนาดา มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development ประจำปีการศึกษา 2566-2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครรับทุนโครงการวิจัยในหน่วยงานภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2566
องค์การ UNESCO ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarships Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2566
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบร์ท ประจำปีการศึกษา 2567
สำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Felloship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา Duo-Belgium/Wallonia ประจำปี 2023
รัฐบาลออสเตรีย ประกาศให้ทุนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2023/2024
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024)
รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประกาศให้ทุนอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professionl Communication Skills for ASEAN 2023
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567
กรมประมง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์ช่องทางการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (กองทุนฯ) ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำในต่างประเทศ
รัฐบาลฮังการี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประกาศรับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566
องค์กาบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022


หน้าที่ :