มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
จังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมบริจาคของรางวัลในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2566
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดรับผลงานโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 และร่วมจัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 17
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตำบล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา GE-ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2566
บริษัท งานดี จำกัด ประชาสัมพันธ์ใบเสนอราคาหนังสือในเครือสำนักพิมพ์มติชน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Krungthai CareerDay 2023
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ จังหวัดน่าน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงบประมาณ แจ้งสถานที่ทำการใหม่
คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566
จังหวัดสงขลา เชิญชวนตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
แนวปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2566
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน เชิญชวนลงโฆษณาในนิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับขึ้นปีที่ 45
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง


หน้าที่ :