มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
จังหวัดพัทลุง แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ประจำปี 2564
กระทรวงการคลัง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25 สิงหาคม 2564)
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (19 สิงหาคม 2564)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ถวายพระสงฆ์จำพรรษาฯ ณ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสงขลา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 356 รายการ
คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนคัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมโครงการในรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จังหวัดพัทลุง แจ้งประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564
กรมบัญชีกลาง แจ้งการอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งผลการศึกษาโครงการ วัฒนธรรมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail)
จังหวัดพัทลุง แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2564
จังหวัดพัทลุง แจ้งสรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 29 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2564
จังหวัดพัทลุง แจ้งความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
จังหวัดพัทลุง แจ้งการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2521
แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ (Hackathon) การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิทิทัล (Digital Cultural Heritage)
กรมบัญชีกลาง แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผู้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขในลักษณะเดียวกัน


หน้าที่ :