มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรม แจ้งการจัดส่งเอกสารทางราชการให้กับสำนักพระราชวัง
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เชิญชวนลูกค้าภายใต้ข้อตกลง MOU ระหว่างธนาคารสงเคราะห์กับหน่วยงาน/ลูกค้ารายย่อยทั่วไป สมัครใช้บริการ GHB Buddy
กรมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดพัทลุง แจ้งประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา แจ้งมาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งการติดต่อประสานงานช่วงมาตรการ Work From Home ช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมแสดงความจงรักภักดี ในโครงการจิตอาสา ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559ฯ
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสถาบัน IMD ปี 2564
จังหวัดพัทลุง แจ้งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 2 ฉบับ
จังหวัดพัทลุง เชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จัดประกวดภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์บริการ TOT Mobile (Slim Internet ราคาประหยัด)
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
จังหวัดพัทลุง แจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
กรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 3)


หน้าที่ :