มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่าง ๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง แจ้งรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม - ธันวาคม) และรายปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม)
กรมบัญชีกลาง แจ้งการใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนร่วมโครงการ May Series 2021
จังหวัดพัทลุง แจ้งคำสั่งเรื่องขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
สำนักสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (ุ60+Earth Hour 2021)
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนยฺ์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
จังหวัดพัทลุง แจ้งการประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19
จังหวัดพัทลุง แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดพัทลุง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิญชวนส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2021
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ
จังหวัดพัทลุง แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 15 และ18 มกราคม 2564
กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (28 มกราคม 2564)


หน้าที่ :