มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
ทุนโครงการ Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๔/๒๕๐๕
รัฐบาลฮังการี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024-2025
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปี 2567 หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 7
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญชวนสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
รัฐบาลอินเดีย เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมออไลน์ภายใต้ e-ITEC Programme
สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2566
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโครงการทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ ค.ศ.2021-2030
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยให้มหาวิทยาลัยภายใต้กำกับในและนอกหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาแกนนำควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่ไฟฟ้า
Youth Exchange Scholarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 2024/2025
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
Youth Exchange Schorlarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025
สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โฮเวอร์ซีส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่แข่งขัน ที่ประเทศจีน
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566


หน้าที่ :