มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
Youth Exchange Scholarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 2024/2025
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
Youth Exchange Schorlarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/2025
สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โฮเวอร์ซีส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่แข่งขัน ที่ประเทศจีน
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เชิญชวนเข้ารับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2567
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2566
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลลเลจ เคมบริดจ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation ประจำปี พ.ศ. 2566
รัฐบาลแคนาดา มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development ประจำปีการศึกษา 2566-2567
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครรับทุนโครงการวิจัยในหน่วยงานภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2566
องค์การ UNESCO ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ประจำปี 2566
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarships Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2566
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) ประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ฟุลไบร์ท ประจำปีการศึกษา 2567


หน้าที่ :