มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โอเวอร์ซีส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน ปีการศึกษา 2564
กระทรวงพลังงาน เชิญชวนรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนจัดทำวารสารวิชาการด้านสังมศาสตร์ ประจำปี 2564
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ ประจำปี 2564
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ในรูปแบบออนไลน์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการเริ่มต้นอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Starup) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุนรัฐบาลจีน (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563/2564
Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2020/2021
ทุน Ernst Mach-Grant - ASEA-UNINET ประจำปี 2563
ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564


หน้าที่ :