มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญชวนสมัครรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล เชียงใหม่ เปิดรับสมัคร โครงการทุนเรียนรต่อประเทศญ๊่ปุ่นจากจังหวัดนารา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
สำนักงนการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2566-2567
ํYouth Exchange Scholarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024
สำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2565
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยที่สหราชอาณาจักรจากบริติช เคานซิล Women in STEM สำหรับสตรีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship 2021-2022
สำนักงานโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรีที่ประเทศจีน
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ คมส่งฝัน ประจำปีการศึกษา 2565
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2022
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการและข้อเสนอการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีการศึกษา 2565


หน้าที่ :