ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
การปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไ...
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้รองผู้วย่าราชการจังหวัด กลุ่มภารกิจความมั่นคง ปลัดจังหวัดสงขล...
ส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐...
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน...
แจ้งสถานะสมาชิก สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์จากโครงการคูโบต้าแฟมิลี่...
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านกิจการอวกาศภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO...
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ย้อนตำนาน ประวัติศาสตร์ศรัทธาบารมีหลวงปู่ทวดและจัดแสดงนิทรรศการ ธาตุกายสิทธิ์...
ประชาสัมพันธ์วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KISS)...
ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม...
การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาของสมาชิกสภาวิศวกรรมที่สถาบันการศึกษาจัด...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้...
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการต...
อบรมหลักสูตร "เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนก...
อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล"...
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖๒...
อบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและล...
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยค...
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง...
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน...
โครงการองรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหารสัญญา...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      กุมภาพันธ์ 2567      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 2912