ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทื้งงาน...
จังหวัดสงขลา แจ้งบัญชีนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิใน...
จังหวัดสงขลา แจ้งการจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022)...
กระทรวงการคลัง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน...
สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ...
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...
กรมบัญชีกลาง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เชิญร่วมอนุโมทนาสมทบทุนกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดกลาง พระอารามห...
โรงแรมอมันปุรี จังหวัดภูเก็ต เชิญร่วมงาน Amanpuri open house...
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาวิชาการ เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว...
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและภาษา...
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ...
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 54...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชา...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum : World Class Education Standards...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรการบริหาร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและเ...
สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวส...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น การออกแบบและกระ...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      กันยายน 2565      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301