ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด ประชาสัมพันธ์ไบร์ทเทอร์บีทาเล้นท์โซลูชั่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแล...
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชาสัมพันธืกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566...
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ ...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์...
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เชิญร่วมชมผลงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโคว...
กรมประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นรับมือข่าวลวงยุคโควิด...
การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน...
จังหวัดพัทลุง เชิญชวนประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น...
วัดโคกกระเบื้อง จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พระพุทธรูปรัตนถาวร...
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชวนเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร พัฒนางานนิติการอุดมศึกษา รุ่น 3...
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 22 หลักสูตร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างร...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมออนไลน์ระยะสั้น เรื่อง One Shot เทคนิคการถ่ายภาพอย...
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการใช้สถิติในการตีพิมพ์บทความวิจัย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรร...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มกราคม 2566      
       
อาพฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 311234