ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียง...
ร้านสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566...
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีก...
สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล และ...
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขยายเวลาส่งผลงานรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 ...
จังหวัดพัทลุง เชิญชวนบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566...
สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ...
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทย...
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนตอบแบบสอบถามข้อมูลสถาบันอุดมศึกษ...
More...     
บริษัท ไพรมัส จำกัด รับสมัครพนักงานและนักสึกษาฝึกงาน...
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโน...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย...
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แข้งยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร...
กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน 41 อัตรา...
More...     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ประจำปีงบป...
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปํญญาของประเทศไทย ประจำปีงบป...
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566...
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61...
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Learning from Singapore Excellence Embracing Transf...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจก...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจก...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจก...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบร...
More...     
Youth Exchange Scholarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 2024/2025...
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสน...
Youth Exchange Schorlarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 30/38 ปี 2024/20...
สำนักงานโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น โฮเวอร์ซีส์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนฟรี ไม่แข่งขัน ที่ประเทศจีน...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 256...
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี...
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย MIF Research Fell...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มิถุนายน 2566      
       
อาพฤ
28293031 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301