มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Big Data & Cloud Computing 2022 (Online Conference)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมนาวิชาการ โครงการ Robotics Summit 2022 (Online Conference)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 (Online Conference)
สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความในเการประชุม KPI Congress 24th
บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร The Leadership Grid Public 2022
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเชิงปฏิบัติและหลักสูตรด้านยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรในโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K
สำนนักงานศาลปกครอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 6
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเสรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 2
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 2
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 11 (ออนไลน์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ
สมาคมนักเรียนเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดโครงการสัมมนาวิชาการกฎหมายร่วมสมัยเฉพาะด้านปัญหาแรงงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร หลักสูตร แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที ่1 - รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 รุ่นที ่1 - รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและการเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที ่1 - รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13


หน้าที่ :