มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก  กลับหน้าหลัก
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 งานวิชาการรับใช้สังคม
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 10
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 12
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24
วิทยาลัยนครราชสีมา เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้ารว่มประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง ก.ศป.) รุ่นที่ 3
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมและขยายเวลารับสมัครเข้ารวมโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาธิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8)
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 2
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุม The 8th Prince of Songkla University - Kanazawa University Joint Workshop on PSU Precision Medicine and Translational Medical Research
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13


หน้าที่ :