มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแหงชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปํญญาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรระดับต้น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 61
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Learning from Singapore Excellence Embracing Transformation in Education
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ แนวทางการพลิกโฉมพืชกระท่อมด้วยวิจัยและนวัตกรรมสู่ตลาดโลก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023 และร่วมกิจกรรมเสวนา หัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 2
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนา ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากความรุนแรงด้วยวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชวนนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
ศูนย์บริหารคุณภาพ บริษัท ทู ซัมมิท จำกัด จัดโครงการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และการจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education
สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ การออกแบบ การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย และวันวิจัย ประจำปี 2566
สถาบันคลังสมองของชาติ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ./รศ. รุ่น 3 (ครั้งที่ 2)
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ IEEE Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ่อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 8


หน้าที่ :