มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก" รุ่นที่ ๑-๕
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสนอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ" รุ่นที่ ๑-๕
อบรมหลักสูตร "เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๖
อบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล"
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๖๒
อบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ เทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาและการติดต่อราชการด้ายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๑๒
การประชุมหารือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้นำหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ กพยช.รับรอง ไปจัดอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาโดยศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าฯ ในงาน Southern Innovation
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ ๕
โครงการองรมหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหารสัญญา และการตรวจรับ งานจ้างที่ปรึกษา" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕
โครงการอบรมหลักสูตร "การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕
โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมการ การจัดทำเอกสาร และการบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕
โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕
โครงการอบรมฯ หลักสูตร "พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การจ่ายคืนเงินยืมทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๖
โครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๕


หน้าที่ :