มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวการศึกษาต่อภายนอก  กลับหน้าหลัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 (เรียนวินเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต ในสำนักวิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MA (Southeast Asian Studies Program)
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Announcement National Institute of Development Administration Application for Master's Degree Scholarships Language and Communication or Teaching English as an International Language Regular Program (Full-time) Academic Year 2018 (2nd round)
Announcement National Institute of Development Administration Application for Admissions Master of Arts in Language and Communication or Master of Arts in Teaching English as an International Language Regular Program (Full Time)


หน้าที่ :