มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวการศึกษาต่อภายนอก  กลับหน้าหลัก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเอกอล 42 แบงค็อก (Ecole 42 Bangkok)
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร MA (Southeast Asian Studies Program)
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Announcement National Institute of Development Administration Application for Master's Degree Scholarships Language and Communication or Teaching English as an International Language Regular Program (Full-time) Academic Year 2018 (2nd round)
Announcement National Institute of Development Administration Application for Admissions Master of Arts in Language and Communication or Master of Arts in Teaching English as an International Language Regular Program (Full Time)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่ 2/2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


หน้าที่ :