มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวการศึกษาต่อภายนอก  กลับหน้าหลัก
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวนในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาวิศวรกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียน โครงการ วมว. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาคศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสม้ครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (กรณีเพิ่มเติม)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดงานเเนะเเนวเพื่อศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2566
สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 14
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเกษตรชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ
คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน ECE Plus in the UK
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 19
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 (เรียนวินเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565


หน้าที่ :