ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด จัดโครงการ INNO-vation บ้า-กล้า-คิด 2022...
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์หนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 3 ฉบับ ...
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจ...
กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโป...
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประก...
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม 2565 ...
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 เชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซ...
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแต่งแต้มกำแพง วัฒนวิถีแห่งชีวิตชาวใต้ ปี 2565...
มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เชิญชวนส่งผลงานภาพวาดประกวดในโครงการ ของขวัญ ...
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Big Data & Cloud Computing 2022 (On...
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมนาวิชาการ โครงการ Robotics Summit 2022 (Online Confere...
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Digital HR Forum 2022 (Online Confer...
สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งบทความในเการประชุม KPI Congress 24th...
บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร The Leadership Grid Public 2022 ...
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตก...
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรในโปรแกรมฝึก...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแ...
สำนนักงานศาลปกครอง จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราช...
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อม...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      สิงหาคม 2565      
       
อาพฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123