มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
 
แนวปฏิบัติราชการภายนอก
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ / สกอ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดพัทลุง
อื่น ๆ
 
อื่น ๆ กลับหน้าหลัก

 ข้อมูลการแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
 แนวทางการเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา
 กระทรวงสาธารณสุขแจ้งประกาศเกี่ยนวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์
 การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
 การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ
 กฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560
 กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
 วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (2) กรณีหน่วยงานอื่นประสงค์จะจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ