ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจ...
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ...
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศข้อเสนอผลงาน Poster Presentation งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม MU Social Engagemen...
สำนักงานประกันสังคม เชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักร...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เชิญชวนนิสิต/นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา...
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 และหลักส...
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ หลักสูตร Statistics of International Trade in Serv...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านพลังงาน ประจำปี 2566...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลั...
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายใน ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2566...
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Generative AI เพื่อการเติบโตใหม่ขอ...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      กันยายน 2566      
       
อาพฤ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30