ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว...
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน...
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีเข้ามาปฏิบัติงานประจำหน่วยงานในประเทศไทย...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสิทธิมนุษยชน...
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภ...
แจ้งสถานะสมาชิก สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์จากโครงการคูโบต้าแฟมิลี่...
ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม...
ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
อบรมหลักสูตร"เทคนิคการบันทึกบัญชีภาครัฐอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ไม่ให้ถูกตั้งข้...
อบรมหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการต...
อบรมหลักสูตร "เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัสดุภาครัฐและศึกษาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหากระบวนก...
อบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาและการบริหารสัญญา เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและล...
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพ การจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยค...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบและข้อสังเกตข...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการส...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้ต้องร...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประม...
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      เมษายน 2567      
       
อาพฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 2324 25 26 27
28 29 301234