ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
0 0 0
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น...
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยฯ...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 202...
กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ในโอกาสต่าง ๆ ...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signatu...
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง แจ้งรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 4 ปี ...
กรมบัญชีกลาง แจ้งการใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์...
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนร่วมโครงการ May Series 2021...
จังหวัดพัทลุง แจ้งคำสั่งเรื่องขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถือปฏิบัติตามมาตรกา...
สำนักสิ่งแวดล้อม เชิญชวนร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (ุ60+Earth Hour 2021)...
More...     
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา...
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ...
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ รับสมัครครู จำนวน 12 ตำแหน่ง...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/25...
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อั...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะ...
More...     
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 7...
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 10...
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดฝึกอบรมหลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาข...
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินแ...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต...
สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนรูปแบบการ...
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 24...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 

      มีนาคม 2564      
       
อาพฤ
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123