มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงานภายนอก  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม
บริษัท สิตา บีช รีสอร์ท จำกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ศาลจังหวัดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต นักศึกษาฝึกงานและการศึกษาดูงาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านะบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
สำนักงาน กสทช. ประกาศคัดเลือกบุคคภายนอกที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย
กรมการท่องเที่ยว ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่ :