มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงานภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ รับสมัครครู จำนวน 12 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รับสมัครสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาการวรรณศิลป์ และประเภทวิชาวิจิตรศิลป์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเเละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2564 จำนวน 50 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ คณะศิลปศาสตร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์หลายอัตรา


หน้าที่ :