มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงานภายนอก  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแห่นงคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 2 ส่วนงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 3 หน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
โรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม จำนวน 1 อัตรา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวนนักศึกษาฝากประวัติใน JobSTI Platform
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการเงินและบัญชี
โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง ประกาศรับครูช่วยสอนภาษาจีน
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร จังหวัดสงขลา รับสมัครครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคณบดีคณะวิจิตรศิลป์


หน้าที่ :