มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สถานที่ติดต่อ
กฎ มติที่เกี่ยวข้อง
 
กฎ มติที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. 2551

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อประกาศนียบัตรบัณฑิตสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ตรา และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตราประจำส่วนงาน พ.ศ. 2557