มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดส่งพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
สถานที่ติดต่อ
กฎ มติที่เกี่ยวข้อง
 
อำนาจหน้าที่ กลับหน้าหลัก

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ หมวด 1 มาตรา 7 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

มาตรา 7   ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ประยุกต์ พัฒนา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจย ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม