มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและร่วมกิจกรรมในงาน Southern Research Expo and Innovation Showcase 2023
บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด นำเสนอแอพพลิเคชั่น ANSi เพื่อพิจารณาสมัครสมาชิกรายปี
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม ตราประจำแผ่นดินไทย ตราพระครุฑพ่าห์ ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต
บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เชิญร่วมบริจาคโลหิต
คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566 และเชิญประชุมกับคณะทำงานคนดี รักษ์โลก
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงาน Thailand's Education Technology Expo 2023 (EdTex)
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ AgBio Tech Incubation
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ หัวข้อ Hack a Box : Civil Service HR Playground ในรูปแบบการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon)
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (พ.ศ.2566-2570)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประกวดโครงการเยาวชนดนตรีชิงแชมป์แห่งประเทศไทย "นครสวรรค์ มิวสิค อะวอร์ด ครั้งที่ 2"
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กระทรวงการคลัง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน


หน้าที่ :