มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (25 มกราคม 2564)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จำนวน 2 รายการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN-US. Science Prize for Women 2021
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าศิษย์เก่า ปันน้ำใจช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เชิญชวนให้ความเห็นต่อร่างระเบียบ กกพ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ...
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ (ชั่วคราว)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนร่วมจัดนิทรรศการวีดิทัศน์ online ในโครงการ PSU Research Expo 2021
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข แจ้งการติดต่อราชการกับสถาบันฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (18 มกราคม 2564)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ธนาคารออมสิน เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.


หน้าที่ :