มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชิญประชุมเพื่อชี้แจงโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป ประจำปี 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชิญร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 ทุน
Youth Exchange Scholarship จัดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 32
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND"S Health Research Awards
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนส่งข้อเสนองานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560


หน้าที่ :