ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนตรวจดู
ผลการพิจารณา
นโยบายหรือการตีความ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คู่มือหรือคำสั่ง
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรคสอง
สัญญา สัมปทาน ร่วมทุนกับเอกชน
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
 
 
มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ กลับหน้าหลัก
    รายงานการประชุมที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง