มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
บริษัท ไบเเทค จำกัด เชิญชวนส่งนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ DTN BUSINESS PLAN 2017
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560
กรมการพัฒนาชุมชน เชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ อนาคตสดใส..โตไปอย่างมั่นคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญชวนส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญชวนส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น จัดงานแนะแนวศึกษาต่อเกียวโต Kyoto Study Fair 2017
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรับสมัครและะเสนอชื่อนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม "แล...ใต้"


หน้าที่ :