มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก



  กลับหน้าหลัก
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017
กระทรวงการคลัง แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ปรเทศไทย)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา เชิญร่วมกิจกรรม ตลาด กศน. เชิงเขา-ชายน้ำ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักธุรกิจโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP
ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริต
สำนักงานจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ มติมหาเถรสมาคมที่ 167/2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560)
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


หน้าที่ :