มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาว
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบข้อมูลการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
สำนักงบประมาณ เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
โรงเรียนสอนขับรถสงขลาสมาร์ท จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจพกใบขับขี่
สำนักงบประมาณ แจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยปทุมธานี เชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านคล้า จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลหนี้สาธารณะแบะแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลหนี้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และรเบียบที่เกี่ยวข้องผ่าน PDMO Application
กลุ่มทรู จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เชิญชวนสมัครสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย
Marut Bunnag International Law Office ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถามตอบปัญหากฎหมาย
บริษัท เอ็ม.พี.เซอร์วิส ดีไซน์ จำกัด นำเสนอระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis(RO)


หน้าที่ :