มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธ์รัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ
รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เปิดรับสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (PEC-G 2019)
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญชวนสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร๋ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เชิญชวนส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น (Mext Scholarship) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนโครงารวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2561


หน้าที่ :