มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก  กลับหน้าหลัก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสุตรฝึกอบรมหลายหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program
Social Value Thailand เชิญชวนร่วมหลักสูตรการประเมินผลตอบแทนทางสังคม SROI Practitioner Workshop (สำหรับผู้บริหาร)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดัชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ครั้งที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ หลายหลักสูตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 หลักสูตร
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC International Conference
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 10
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่น 7


หน้าที่ :