มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวรับสมัครงานภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สำนักงานราชบัณฑิตสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัลฟ่า เฮลธ์ คลับ จังหวัดภูเก็ต รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่ง Personnel Trainer (ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2561
ศาลจังหวัดภูเก็ต เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย
ร้านสหภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี รับสมัครนิสิตหญิงเพื่อทำงานพิเศษ ระหว่างปิดภาคเรียน จำนวน 15 ตำแหน่ง
บริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่่าง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 48 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 4 อัตรา
บริษัทในเครือ เบญจพรกรุ๊ป จังหวัดสงขลา รับสมัครงาน จำนวน 6 ตำแหน่ง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม จำนวน 4 อัตรา


หน้าที่ :