มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
Marut Bunnag International Law Office ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถามตอบปัญหากฎหมาย
บริษัท เอ็ม.พี.เซอร์วิส ดีไซน์ จำกัด นำเสนอระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis(RO)
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์ จำกัด เชิญชวนสมัครสมาชิกสรุปย่อคำพิพากษาคดีแรงงาน ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา
กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
Universiti Utara Malaysia เชิญชวนเข้าร่วม The 1st Leadership and Cultural Forum For ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญชวนส่งผลงานในโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพลังงาน จัดประกวดออกแบบวิดีโอ แอนิเมชัน/อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว หัวข้อ พลังงานไทย คนไทยต้องรู้


หน้าที่ :