มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ่งงาน
สำนักงบประมาณประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพื่มเติม มกราคม 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเปิดทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2562
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ธนาคารออมสิน สาขาสงขลา เชิญร่วมเป็นคณะกรรมการบำเพ็ญบุญทอดกฐิน ณ วัดหัวป้อมนอก (ท่าทาง) จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม จังหวัดเลย เชิญชวนซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงาน กรณีมีปัญหาการร่วมดำเนินการด้านการเกษตรในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสันติพุทธาราม จังหวัดราชบุรี
ธนาคารออมสิน ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี 2561 ถวาย ณ วัดเขาบางทราย จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์จุลสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 68
กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสรุปผลเวทีสรุปผลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ทะเลสาบสงขลาและโตนเลสาบ : ความแตกต่างบนความเหมือน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวาย ณ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการถนนสีขาว
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ทราบข้อมูลการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
สำนักงบประมาณ เชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
สถาบันพระปกเกล้า เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง


หน้าที่ :