มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เชิญชวนร่วมงาน Thailand Tech Show 2017
ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา รับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา) จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งทีมเปตองเข้าร่วมการแข่งขันเปตองการกุศล ค่ายศรีนครินทรา โอเพ่น ประจำปี 2560
สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมปั่น ปลูก เพื่อสิ่งแวดล้อม
วัดมหัตตมังคลาราม จังหวัดสงขลา เชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ (ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ไปถวาย ณ วัดเสนหา จังหวัดนครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานปลัดกทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเสนอชื่อผู้มีผลงานเข้ารับรางวัล Ramsar Wetland Conservation Awards ประจำปี ค.ศ.2018
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประกวดคลิปวีดีโอ (กิจกรรมเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาล ปี 2560) ภายใต้หัวข้อ คนรุ่นใหม่ รักษ์ ห่วงใย รู้จักใช้น้ำบาดาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) (JCDR-HS) ในรูปแบบ E-journal
มูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการประกวด Viral Video หัวข้อ อีกนิดพิชิตเอดส์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์หรือคลิปวิดีโอ หัวข้อ Cyber Security ข้อมูลไม่รั่วไหล เมื่อรู้วิธีป้องกันภัยทาง Cyber
สำนักงาน กสทช. เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ปีที่ 2 หัวข้อ พลังแห่งการเกื้อกูล
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อ Father say Better way
บริษัท ก็อท อิท เอ็นเตอร์เทน จำกัด เชิญร่วมกิจกรรมงาน Happy Farm Expo สวนสนุกติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


หน้าที่ :