มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงพลังงาน จัดประกวดออกแบบวิดีโอ แอนิเมชัน/อินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว หัวข้อ พลังงานไทย คนไทยต้องรู้
กระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2561
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettition ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วม 2018 China (ฺBeijing) International Fair for Trade in Services
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้งย้ายสถานที่ทำการใหม่
กรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมการแข่่งขัน Thailand Design Creator Compettition
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT6)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น ครั้งที่ 24 พุทธศักราช 2561
บริษัท เทนโซ จำกัด เชิญชวนส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงการ ASEAN INNOVATION DESIGN 2018
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งภาพยนตร์สั้นประกวดหัวข้อ สัตว์ปลอดโรค ...คนปลอดภัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences)
โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เชิญชวนอุดหนุนหนังสือรักษ์ด้วยใจ มีชีวิตเล่มแรกของโลก
เทศบาลนครสงขลา จัดประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การจัดทำหนังสือถึงผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงานในส่วนของวิทยาเขต/วิทยาลัย


หน้าที่ :