มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติก หุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
การคัดเลือกผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เชิญร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal : Sciences and Technology (NUJST)
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา เชิญร่วมโครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก จังหวัดสงขลา
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เชิญขวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2561
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น แจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 17 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
ICDL Thailand เชิญชวนส่งตัวแทนนักศึกษา/นิสิต เข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ฯ
กระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางการจัดทำหนังสือราชการ รวมทั้งตรวจสอบและตรวจทานการใช้รูปแบบหนังสือราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสารบรรณ
จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสงขลา


หน้าที่ :