มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แจ้งการย้ายสำนักงานชั่วคราวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารสาระคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2)
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็ดวานซ์ลีกัลเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์โครงการระบบจัดการความรู้กฎหมายออนไลน์รองรับการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย
กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการรับนักศึกษาฝึกงาน และ Procedure and Guidelines of the ASEAN Foundation Student Internship Programme
ขอเชิญเข้าร่วม 3rd AUAP Students English Speech Competition, 20-24 Nov 2017
โรงแรม BLUE WAVE หัวหิน เสนออัตราค่าบริการห้องพักและอาหาร
กระทรวงการคลัง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


หน้าที่ :