มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก  กลับหน้าหลัก
กลุ่มทรู จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ความซื่อสัตย์สุจริต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เชิญชวนสมัครสมาชิกแนวร่วมสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สำนักงบประมาณ ประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย
Marut Bunnag International Law Office ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ถามตอบปัญหากฎหมาย
บริษัท เอ็ม.พี.เซอร์วิส ดีไซน์ จำกัด นำเสนอระบบเครื่องกรองน้ำดื่ม ด้วยกระบวนการ Reverse Osmosis(RO)
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2561
บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์ จำกัด เชิญชวนสมัครสมาชิกสรุปย่อคำพิพากษาคดีแรงงาน ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือรักษาความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา
กรมวิชาการเกษตร ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุนงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
Universiti Utara Malaysia เชิญชวนเข้าร่วม The 1st Leadership and Cultural Forum For ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018


หน้าที่ :