มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา  l  พัทลุง
 
 
แนวปฏิบัติราชการภายนอก
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ / สกอ.
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดพัทลุง
อื่น ๆ
 
อื่น ๆ กลับหน้าหลัก

- กระทรวงสาธารณสุขแจ้งประกาศเกี่ยนวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์
- การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ
- กฎกระทรวงกำหนดฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. 2560
- กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
- วิธีปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (2) กรณีหน่วยงานอื่นประสงค์จะจัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ