ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชิญร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
 
     
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชิญร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัยของ สกว. ในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

รายละเอียดเพิ่มเติม