ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12
 
     
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับบุคคลทั่วไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดรับสมัคร : ตั้งแตบัดนี้ - 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม