ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.60 ถึงวันที่ 27 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ
 
     
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559
2. กฎกระทรวงการขอนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 พ.ศ. 2559

รายละเอียด