ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.60 ถึงวันที่ 17 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
     
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดประกวดคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญษ มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ดี และมีส่วนช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงการบริการที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

กำหนดสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม