ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.60 ถึงวันที่ 27 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช
 
     
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติโดยภาพรวม ทั้งนี้ วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่เป็นรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) ได้แก่ ฉบับที่ 1 (1 มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยมีรูปแบบการเผยแพร่เป็นตัวเล่มวารสาร (Hard Print) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)

รายละเอียดเพิ่มเติม