ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.60 ถึงวันที่ 27 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
 
     
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญชวนเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหาคร ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

รายละเอียดเพิ่มเติม