ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.60 ถึงวันที่ 24 ก.พ.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิญชวนส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์