ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.60 ถึงวันที่ 10 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม "แล...ใต้"
 
     
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนส่งผลงานประกวดวาดภาพจิตรกรรม "แล...ใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ เช่น สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนถึงความงดงามของธรรมชาติในภาคใต้ที่มีความหลากหลาย 

กำหนดรับสมัคร
:  ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม