ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 1 ม.ค.64 ถึงวันที่ 15 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรวินัยการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ 1