ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวปฏิบัติการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า