ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 21 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที ่6