ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 5 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการทางยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร
 
     
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการทางยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ

รายละเอียด