ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 25 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมการนำเสนอผลงานหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12