ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 20 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ
 
     
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์กฎหมาย จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2563
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563

รายละเอียด