ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวทุนการศึกษา/วิจัยภายนอก
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 15 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563