ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (มกราคม - มีนาคม)