ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.63 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562