ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก
เริ่มแสดง :: 30 พ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน