ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.62 ถึงวันที่ 22 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กรมหม่อนไหม เชิญชวนส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25
 
     
คณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ จัดประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยการประชุมประกอบด้วยการนำเสนองานวิจัยบนเวที (Oral Presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหมของประเทศญี่ปุ่น พร้อมนี้ได้เช้ญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้ารว่มในการประชุมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม