ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 24 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11
 
     
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 11  ดังนี้

เดิม  :  วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562 
ใหม่ :   วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม