ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1
 
     
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-26 มิถุนายน 2562 (อบรมเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งรองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเทียบเท่า จำนวน 25 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม