ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 
     
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้ภาษาไทยที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ประจำปี 2562 ดังนี้

1. การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
2. การเขียนรายงานการประชุม
3. การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม
4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Online Content)
5. การเขียนประชาสัมพันธ์
6. การสอนวรรคดีไทยในศตวรรษที่ 21
7. ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
8. ถ้อยคำกับการสื่อสาร
9. เสียงกับการสื่อสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม