ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program
 
     
ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Leadership Development Program  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา โดยกำหนดจัด 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ดังนี้

- รุ่นที่ 51  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี
- รุ่นที่ 52  ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ The Pine Resort จังหวัดปทุมธานี


รายละเอียดเพิ่มเติม