ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14
 
     
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน ระหวางวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม