ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยราชธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดัชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
     
มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดัชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" หัวข้อ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่าง ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม