ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ครั้งที่ 3
 
     
ภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อหลัก "รัฐปั่นป่วน : กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรุ้และประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม